Läsvärt om bevattning

Jordbruksverket – Frågor och svar om bevattning

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vattenhushallning/bevattning/fragorochsvar.4.5aec661121e261385280009515.html#h-BehoverjagsokatillstandforatttabevattningsvattenVattnetharaldrigtagitslutimina

Bevattning och växtnäringsutnyttjande

Bevattning ger ökad skörd och en förbättrad kvalitet. Innan regnet uteblir är det därför bra att kartlägga och planera ditt bevattningsbehov. I denna broschyr kan du läsa mer om behov, giva, vattenbudget med mera. Både praktiska råd och information om vilka lagar och regler som gäller.

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo07_5.pdf

Klimatförändringarna och bevattningen

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr171.pdf

Bevattningsdamm för jordbruk

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/bevattningsdamm-for-jordbruk-1.118563

Konsekvenser för jordbrukets vattenanläggningar i ett förändrat klimat

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_27.pdf

Vattenverksamhet, Uppsala län

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/foretag/miljo/vatten/vattenverksamhet.html

Att ansöka om stöd för våtmark eller damm

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/vatmarkerochdammar.4.6ae223614dda2c3dbc473c9.html